Handleiding docent

Introductie

Deze handleiding is ontwikkeld voor alle docenten die werken met het leerprogramma LesTV Pabo.

Het bevat een complete beschrijving van de inhoud, vorm en werkwijze.

Aangeraden wordt om de handleiding, voor aanvang van het leerprogramma, door te lezen.

Project instroom pabo

Sinds 1 augustus 2015 gelden er bijzondere vooropleidingseisen voor de pabo. Dit betekent dat iedereen, die geen vwo-diploma heeft of hbo-opleiding heeft afgerond, moet aantonen of ze over voldoende kennis beschikken van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Bijvoorbeeld door het maken van de landelijke toelatingstoetsen die de pabo’ s aanbieden.

Leerlingen die havo-examen hebben gedaan in aardrijkskunde en geschiedenis hoeven voor dat vak of die vakken geen toelatingstoets te maken. Voor natuur & techniek geldt dat een leerling aan de kenniseis voldoet als hij of zij recent eindexamen heeft gedaan in natuurkunde of biologie. Mbo studenten dienen voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek een landelijke toelatingstoets voor de pabo te maken.

LesTV Pabo

LesTV Pabo maakt onderdeel uit van het ondersteuningsaanbod. Het biedt de studenten e-learning modules, waarmee ze hun kennisniveau van één of meerdere vakken kunnen verhogen.

Daarnaast biedt LesTV Pabo ondersteuning aan docenten die de studenten begeleiden binnen het bijscholingsprogramma.

LesTV Pabo waarborgt een optimale integratie van video, tekst en audio. In combinatie met de directe interactie tussen docent en student ontstaat een zeer effectieve en inspirerende leeromgeving.

LesTV Pabo laat studenten sterker voor de dag komen

INTERACTIEF
contact en communicatie met vakdocent en medestudenten  

MULTIMEDIAAL
toegevoegde waarde van beeld, tekst en audio 

OVERZICHTELIJK
helder, begrijpelijk en geordend 

VOLLEDIG
beschikking tot alle onderwerpen binnen de aangeboden vakgebieden 

Website LesTV Pabo

De website lestvpabo.nl is de plek waar de programmaonderdelen van het leerprogramma LesTV Pabo samenkomen. Bij alle lesmodules van elk vakgebied horen educatieve videoclips, samenvattingen in tekst en verwerkingsopdrachten. De website heeft een overzichtelijke indeling en navigatie waardoor de keuzemogelijkheden makkelijk te vinden zijn.

Van LesTV Pabo ontvang je als docent je inloggegevens per e-mail. In een begeleidende instructie kun je lezen hoe je je studenten zelf kunt uitnodigen om toe te treden tot LesTV Pabo.